Newsletter nr. 2/2020

SUPRAACCIZA LA CARBURANȚI ȘI SUPRAIMPOZITAREA CONTRACTELOR
PART-TIME AU FOST ELIMINATE (LEGEA NR. 263/ 30.12.2019)
Baza de evaluare pentru determinarea contribuțiilor de securitate socială (pensii și asigurări
de sănătate) pentru persoanele fizice care primesc venituri sub salariul minim brut a fost până
în prezent salariul minim brut, motiv pentru care, în cazul contractelor cu normă parțială,
contribuțiile de securitate socială sunt mult mai mari în raport cu venitul. Această prevedere
este acum abrogată. Din ianuarie 2020, veniturile efective primite dintr-un contract cu normă
întreagă sau cu jumătate de normă vor sta la baza calculării contribuțiilor de asigurări sociale
(pensii și asigurări de sănătate), chiar dacă acestea sunt mai mici decât salariul minim brut.
Totodată, legea nr. 263/2020 elimină supraacciza la carburanți (benzină cu plumb; benzină
fără plumb; motorină) introdusă în 2017 în două etape (15 septembrie și 1 octombrie). Astfel,
impozitul pe consum pe benzina cu plumb va fi redus cu aproximativ 14%, cel pe benzină fără
plumb cu circa 17%, în timp ce impozitul pe consum pe combustibilul diesel va fi redus cu
aproape 18%.
Legea nr. 263/2019 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.

 

PLATA DEFALCATĂ A TVA (SPLIT TVA) ABROGATĂ ÎNCEPÂND CU 01.02.2020
(OUG NR. 78/ 18.12.2019)
Ordonanța de urgență nr. 78 din 18 decembrie 2019 abrogă, începând cu 1 februarie 2020,
Ordonanța nr. 23/2017 privind plata separată a prețului net și a TVA. Regulamentul 23/2017
prevedea deschiderea unui cont separat de TVA la care clienții ar plăti TVA și din care TVA
de intrare către furnizori / furnizori de servicii sau obligații TVA către autoritățile fiscale ar fi
plătite direct.
Organele fiscale nu mai operează înscrieri în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată
a TVA. Până la data de 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de către orice
creditor, indiferent de natura creanței.
Soldul creditului aflat încă în conturile TVA după 1 februarie 2020 va fi transferat de Trezoreria
de stat în contul de disponibil al titularului deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului în
termen de 10 zile fără alte formalități. În cazul în care utilizatorii procedurii de plată separată
nu au un cont la Trezoreria de Stat, aceștia trebuie să notifice Trezoreriei Statului datele
bancare ale căror credite urmează să fie transferate într-o perioadă de zece zile, calculată
începând cu 01.02.2020.

 

NOI OBLIGAȚII ÎN URMĂ LEGII NR. 129/2019 DIN 18 IULIE 2019 PRIVIND
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI
La 18 iulie 2019, a fost publicată Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului. Potrivit prevederilor art. 60 (3) din lege, entitățile raportoare sunt
obligate să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin, în termen de 180 de zile de la data
intrării în vigoare a legii, respectiv 21 ianuarie 2020.

Astfel, Legea prevede la art. 22. (1) obligația de a desemna o persoană în raport cu Oficiul
Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ONPCSB. Desemnarea se face
exclusiv în format electronic, accesând site-ul web al Autorității – secțiunea „Desemnarea
personală și raportarea online” – subpoziția „Desemnarea personală și raportarea online” și
următorii pași pentru obținerea unui cont în sistemul electronic de transmitere a datelor
(SEDT).

Această obligație de a desemna o persoană în raport cu ONPCSB nu se aplică persoanelor
fizice precum şi fundaţiilor şi asociaţiilor, federaţiilor sau oricaror altor persoane juridice de
drept privat fără scop patrimonial chiar dacă acestea au calitatea de entitate raportoare.
Toate entitățile de raportare sunt obligate insă să transmită un raport asupra tranzacțiilor
suspecte exclusiv la Oficiu dacă au cunoștințe despre acestea, în cazul în care suspectează
sau au motive rezonabile să suspecteze că

 •  bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului;
 •  persoana sau împuternicitul/reprezentantul acesteia nu este cine pretinde a fi;
 • informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea
  prevederilor prezentei legi; sau
 • în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni
  referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa
  unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele
  deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul
  refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.
  Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019,
  respectiv:
  a) „instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit
  persoane juridice străine;
  b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare
  persoane juridice străine;
  c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii
  private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale
  profesionale;
  d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
  e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă
  consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
  f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii
  juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea
  de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile,
  acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea
  instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni
  sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea
  sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare,
  organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării
  sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel
  de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri
  similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice
  operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
  g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);
  agenţii imobiliari;
  h) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri
  sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror
  limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia
  se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o
  legătură între ele.

Important! Se înțelege ca furnizor de servicii pentru societăţi şi alte entităţi sau
construcţii juridice orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional
oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

1. constituie societăţi sau alte persoane juridice;
2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat
al unei societăţi de persoane sau al unei asocieri în participaţie ori o calitate similară în
cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste
funcţii ori calităţi;
3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o
societate sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;
4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcţie similară acesteia sau
intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;
5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o
persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă
reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia
Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internaţional;

Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor Legii 129/2019, dacă nu este realizată în circumstanțe care
constituie infracțiune, se pedepsește după cum urmează

 • pentru persoanele fizice cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 25.000 lei și
  150.000 lei;
 • pentru persoanele juridice, cu avertisment sau cu amenda prevăzută la punctul 1. Pentru
  persoanele fizice, suma maximă fiind majorată cu 10% din total.