Newsletter Decembrie 2012

1 Introducerea sistemului de tva la incasare incepand cu 01.01.2013 (hotarare guvernamentala 15/2012)

Incepand cu 01.01.2013 se va introduce sistemul de TVA la incasare pentru entitatile care au avut in perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 o cifra de afaceri in scopuri de TVA mai mica decat 2.250.000 Lei. Astfel se va colecta TVA in principiu la incasarea facturii si deducerea se va efectua la plata facturilor primite. Daca facturile emise nu sunt incasate in termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, se va datora TVA la bugetul de stat in luna (trimestrul) in care se implinesc 90 de zile de la emiterea facturii. Astfel sistemul de TVA la incasare din Romania nu trebuie inteles ca o amanare permanenta a platii TVA ci el faciliteaza in cel mai bun caz o amanare de 90 de zile a platii TVA. Acest avantaj mai este relativat si de faptul ca pentru deducerea TVA din facturile primite, termenul de 90 de zile nu este valabil. TVA poate fi dedus abia in luna (trimestrul) in care se va efectua plata facturii.

Atentie! Pentru firmele care se incadreaza in plafonul de mai sus, acest regim este obligatoriu, nu optional.

 

1.1 Termen de depunere a situatiilor lunii noiembrie si plata datoriilor la bugetul de stat devansat la data de 21 decembrie (ordonanta de urgenta nr. 84/2012)

Datoriile la bugetul de stat a caror scadenta si obligatie de depunere era la data de 25 decembrie sunt scadente deja la data de 21.12.2012.

 

1.2 Cine aplica sistemul TVA la incasare?

Sistemul de TVA la incasare trebuie aplicat numai de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au sediul activitatii economice in Romania, adica sunt stabilite in Romania. Urmatoarele categorii de entitati nu trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare:

 

 • persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania, dar sunt inregistrate in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentantul fiscal;
 • persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar sunt stabilite in Romania prin sediu fix, cum ar fi sucursalele sau alte sedii secundare, fara personalitate juridica;
 • persoanele impozabile stabilite in Romania care fac parte dintr-un grup fiscal unic

 

De la sistemul TVA la incasare sunt de asemenea excluse facturile emise catre entitati afiliate (cu participare de minimum 25%) cat si facturi care se platesc in numerar. La aceste facturi se va colecta TVA la emiterea facturii si nu in momentul platii facturii.

Entitatile care fac parte din sistemul de TVA la incasare nu aplica aceste reguli si pentru urmatoarele categorii de operatiuni:

 

 • operatiunile nu au locul livrarii/prestarii in Romania;
 • livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei (operatiuni pentru care se aplica taxa inversa);
 • livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite de TVA;
 • operatiunile supuse regimurilor speciale pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati si pentru aurul de investitii.

 

2 Reguli de baza ale sistemului tva la incasare

2.1 Deducerea tva aferenta facturilor primite

Daca aplicati sistemul de TVA la incasare, pentru facturile primite de la furnizori, nu veti deduce TVA in luna (trimestrul) in care acestea au fost emise, ci in luna (trimestrul) in care le-ati achitat, indiferent daca furnizorul aplica sau nu sistemul de TVA la incasare. Daca NU aplicati sistemul de TVA la incasare si achizitionati bunuri si servicii de la entitati care aplica sistemul de TVA la incasare, va veti putea deduce TVA din facturile primite numai in momentul in care le veti plati.

Plateste o entitate care aplica sistemul de TVA la incasare o factura partial, atunci va deduce TVA proportional cu suma platita din totalul facturii. De exemplu, daca platiti jumatate din totalul unei facturi, in luna (trimestrul) in care ati platit va veti deduce jumatate din TVA aferenta facturii.

Daca nu aplicati sistemul de TVA la incasare si achizitionati bunuri si servicii de la entitati care, de asemenea nu aplica sistemul de TVA la incasare, va veti deduce TVA aferenta facturilor primite conform regulilor generale de exigibilitate, respectiv la data facturii ca si pana acum.

 

2.2 Colectarea tva aferenta facturilor emise

Daca aplicati sistemul de TVA la incasare, pentru facturile emise clientilor, nu veti datora TVA la bugetul de stat in luna (trimestrul) in care le-ati emis, ci in luna (trimestrul) in care le-ati incasat, indiferent daca beneficiarul aplica sau nu sistemul de TVA la incasare.

Daca insa facturile nu sunt incasate in termen de 90 de zile de la data facturii, atunci se va datora TVA la bugetul de stat in luna (trimestrul) in care se implinesc cele 90 de zile de la emiterea facturii, chiar daca pana la acea data nu s-a incasat factura.

Acest interval de 90 de zile nu se aplica si in cazul facturilor primite. Astfel se va putea deduce TVA din facturile de livrari si prestari primite doar in luna (trimestrul) in care se face plata facturii.

ATENTIE: Entitatile care aplica sistemul de TVA la incasare vor trebui sa scrie pe facturile emise mentiunea „TVA la incasare“.

 

2.3 Ce reprezinta incasarea unei facturi in cadrul sistemului tva la plata?

Prin incasarea unei facturi trebuie sa intelegem orice modalitate prin care obtinem contrapartida de la beneficiar sau de la un tert, cum ar fi plata in bani (nu in numerar), plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.

 

Cesiune de creante

Atunci cand furnizorul cesioneaza creantele aferente unor facturi emise, indiferent de pretul cesiunii creantelor, se considera ca la data cesiunii este incasata intreaga contravaloare a facturilor neancasate pana in acel moment. In cazul in care cedentul este o persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare pentru respectivele operatiuni, exigibilitatea TVA intervine la data cesiunii creantelor, daca cesiunea lor are loc inainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii.

 

Compensari efectuate intre furnizor si beneficiar

In cazul compensarii datoriilor aferente unor facturi pentru livrari de bunuri/prestari de servicii se considera ca furnizorul a incasat, respectiv beneficiarul a platit, contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau partial datoriile, respectiv:

 

 • in cazul compensarilor intre persoane juridice: la data compensarii;
 • in cazul compensarilor in care cel putin una dintre parti nu este persoana juridica: la data semnarii unui proces verbal de compensare.

 

Alte operatiuni

Pentru urmatoarele operatiuni, se considera ca TVA devine exigibila la data inscrisa in extrasul de cont sau in alt document asimilat acestuia:

 

 • in cazul incasarilor prin banca de tipul transfer-credit;
 • in cazul in care incasarea se efectueaza prin instrumente de plata de tip transfer-debit (cec, cambie,si bilet de ordin), daca furnizorul care aplica sistemul de TVA la incasare nu gireaza intrumentul de plata, ci il incaseaza/sconteaza.
 • In situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator;

 

Incasarea in numerar

In cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar, se aplica regulile generale de exigibilitate, respectiv TVA se va deduce la primirea facturii de la furnizori si se datoreaza la bugetul de stat in momentul emiterii lor catre clienti. Dar: sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului nu sunt considerate incasari/plati in numerar, asta inseamna ca pentru acestea se aplica regulile sistemului de TVA la incasare.

 

3 Intrarea in sistemul de tva la incasare

In sistemul de TVA la incasare intra:

 

 • Entitati inregistrate in scopuri de TVA la data de 25.10.2012 care au avut in perioada 01.10.2011-30.09.2012 o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei.
 • Entitati care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 01.10.2012-31.12.2012 si au avut pana la 31.12.2012 o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei. Acestia au obligatia sa depuna Notificarea 097 la organele fiscale competente pana la data de 25.01.2013.
 • Entitati care se inregistreaza in scopuri de TVA dupa data de 1 ianuarie 2013. Acestia sunt obligati sa aplice sistemul de TVA la incasare (cu exceptia entitatilor exceptate de la aplicarea sistemului).

 

4 Iesirea din sistemul de tva la incasare

Incepand cu 1 ianuarie 2013, entitatile care aplica sistemul de TVA la incasare si care depasesc in cursul anului calendaristic plafonul de 2.250.000 lei, au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul Notificarea 097 din care sa rezulte cifra de afaceri realizata. Astfel, aceste entitati vor aplica sistemul de TVA la incasare pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.