Newsletter Ianuarie 2014

1. PRINCIPALELE MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL CARE AU INTRAT IN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2014 (o.u.g. NR.102/2013şi o.u.g. nr.111/2013)

 

1.1. Consecintele DECLARArii starii de inactivitate ŞI anulării codului de tva

 • Contribuabilii declaraţi inactivi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, precum si contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, au obligaţia să colecteze TVA la livrările de bunuri/prestările de servicii, dar in perioada respectivă nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi TVA aferentă achiziţiilor efectuate.
 • La data la care contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA îşi reactivează codul de TVA, au dreptul să ajusteze TVA în favoarea lor, pentru bunurile şi serviciile neconsumate la data reactivării codului de TVA, prin înscrierea în primul decont de taxă.
 • Societăţile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoanele declarate inactive sau cărora înregistrare în scopuri de TVA le-a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor respective cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

 

1.2. ANUL FISCAL SI EXERCITIUL FINANCIAR

 • Societăţile care au optat, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic,respective întocmesc situaţiile financiare anuale la o altă data decât 31 decembrie, pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Modificarea anului fiscal trebuie comunicată organelor fiscale cu cel puţin 30 zile calendaristice inainte de începutul anului fiscal modificat.

 

1.3 IMPOZITUL PE PROFIT

 • Dacă o persoana juridică deţine minimum de 10% din capitalul social unei persoane juridice române sau straine, pentru o perioadă neîntreruptă de 1 an şi există o convenţie de evitare a dublei impuneri între România şi statul unde este rezidentă persoana juridică străină, sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit următoarele categorii de venituri:

Dividendele primite de la persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină platitoare de impozit pe profit;(s-a modificat doar perioada de deţinere a participaţiei în sensul reducerii de la 2 ani la 1 an);

Veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină;

Veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau straine.

 • Sumele reprezentând cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu se pot scade din impozitul pe profit al unui an fiscal (max 3 la mie din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit) se pot reporta în următorii 7 ani consecutivi.
 • Dreptul de a reporta si deduce cheltuieli cu dobanzile şi pierderea netă din diferente de curs valutar în cazul societăţilor care îşi încetează activitatea prin fuziune/divizare se transfera societăţilor care preiau patrimoniul societăţii absorbite/divizate proportional cu activele şi pasivele transferate.
 • Pentru veniturile impozabile din strainătate, incluse în profitul atribuibil sediului permanent din România al unei persoane juridice din alt stat membru se acordă credit fiscal dacă există convenţie de evitare a dublei impuneri.

 

1.4. IMPOZITUL PE DIVIDENDE

 • Dividendele plătite unei alte persoane juridice platitoare de impozit pe profit române sau dintr-un alt stat membru UE sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor deţine minimum 10% din capitalul social al plătitorului de dividende, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, calculat la data plăţii dividendului, si daca persoana juridica care acorda dividendele, cat si beneficiarul sunt platitoare de impozit pe profit.

 

1.5. IMPOZITUL PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE

 • Pensiile facultative în sumă de până la 400 euro / an diminuează baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii, numai în locul unde contribuabilul are funcţia de bază.
 • Proprietarii terenurilor arendate nu mai pot opta pentru impunerea pe baza evidenţei contabile în partidă simplă, rămânând obligatorie impunerea veniturilor din arendă prin stopaj la sursă, de către arendaşi.
 • Persoanele care obtin venituri din chirii vor plati, din 2014, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS). Baza de calcul al CASS nu va putea fi mai mica de 800 de lei si nici mai mare de cinci salarii medii brute, adica 11.115 lei. Contributia la sistemul de sanatate este de 5,5%. Organele fiscale vor deduce contribuţiile sociale de asigurări de sănătate din veniturile realizate din închirieri, indiferent dacă venitul net se determină în sistem real, pe baza normelor de venit sau a cheltuielilor forfetare.
 • Nu se includ în categoria veniturilor impozabile din premii şi din jocuri de noroc materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
 • Persoanele fizice rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat din SEE beneficiază de aceleaşi deduceri ca şi persoanele fizice rezidente în România la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obţinute din România daca prezinta documente justificative din care rezulta că nu s-au acordat aceste deduceri în statul de rezidenţă.

 

1.6. MICROINTREPRINDERI

 • Sunt  încadrate în categoria microintreprinderilor şi societăţile comerciale care obţin venituri din consultanţă/management în cuantum de max. 20% din totalul veniturilor.
 • La calculul impozitului pe venit trimestrial nu se mai iau in considerare veniturile din diferente de curs valutar. Doar in trimestrul IV a anului se declara si impoziteaza diferenta intre veniturile si cheltuielile din curs valutar. O alta modificare legata de calculul impozitului pe venit este ca valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii nu mai intra in baza impozabila. Se impoziteaza insa valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii.

 

1.7. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 • Nu se cuprind în baza de impozitare sumele reprezentând asigurările efectuate de locator şi refacturate locatarului, în cadrul contractelor de leasing.
 • TVA dedusă iniţial nu se mai ajustează în cazul bunurilor furate, dacă se demonstrează furtul cu acte doveditoare emise de organele de justiţie.
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2014 aplicarea sistemului TVA la încasare devine opţională pentru persoanele a căror cifră de afaceri în anul precedent nu a depăsit plafonul de 2.250.000 lei şi nu se mai impune colectarea TVA la o anumită limită de timp de la emiterea facturii.

 

1.8. IMPOZITUL PE CONSTRUCŢII (CAPITOL NOU)

 • Se introduce un nou impozit pe construcţii care se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniu la 31 decembrie a anului anterior, din care se scad:

Valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri; Valoarea lucrărilor de consolidare/modernizare a construcţiilor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

Valoarea construcţiilor din grupa ”Terase pe arabil,plantaţii pomicole şi viticole”.

 • Impozitul se declară anual până pe data de 25 mai a anului pentru care se datorează şi plăteşte în 2 rate egale, până la 25 mai, respectiv 25 septembrie.

 

2. Legea nr. 291/2013 DIN 15.11.2013 PRIVIND TICHETELE DE MASA :

 • Incepand cu data de 13 februarie 2014, tichetele de masa vor putea fi acordate si in format electronic, sub forma de carduri electronice.

 

3. HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 871/2013 PRIVIND SALARIUL MINIM PE ECONOMIE:

 • In anul 2014 se va majora salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in doua etape:

­       incepand cu data de 1 ianuarie 2014, creste de la 800 lei la  850 lei lunar.

­       incepand cu data de 1 iulie 2014, creste la 900 lei lunar.