Newsletter Iulie 2018

DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR LA SOCIETĂȚILE ÎNFIINȚATE ÎN BAZA LEGII NR. 31/1990
(LEGEA NR. 163/2018)

 • Repartizarea profitului între acționarii sau asociații unei firme poate fi făcută și trimestrial, în timpul exercițiului financiar, începând din 15. iulie 2018. Până acum, legislația permitea repartizarea profitului abia după aprobarea situațiilor financiare anuale.
 • Repartizarea trimestrială a profitului se limiteaza la profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
 • Definitia limitei de repartizare de mai sus care include rezervele oferă o bază legală pentru transferarea unor sume din conturile de rezerve în vederea folosirii lor pentru distribuirea de dividende. Pana acum, distribuirea rezervelor către asociați se putea realiza doar prin majorarea capitalului social cu sumele respective, urmată de reducerea capitalului, adica printr-o procedură greoaie si de durată lungă.
 • Calculul anual al rezultatului exercițiului și regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. După acest termen, se datorează dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate să stabilească o dobândă mai mare.
 • Societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.

PLATA OBLIGATIILOR FISCALE IN CONT UNIC (OPANAF NR. 1612/2018)

 • Conform art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central si organul fiscal local, debitorii efectueaza plata acestora intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile fiscale datorate.
 • Tipurile de obligatii fiscale supuse acestor prevederi au fost aprobate la 1 iulie 2018. Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de trezorerie 55.03 cuprinde 46 de impozite şi contribuţii.

REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII DE TELEMUNCĂ (LEGEA NR. 81/2018)

 • Se introduc noț iunile de telemuncă și de telesalariat și se prevede faptul că salariatii pot muncii în alt loc decât locul de muncă organizat de către angajator, în mod regulat și voluntar, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.
 • Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și trebuie prevazut în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă existent. ). În cazul activității de telemuncă, contractul individual de  muncă trebuie sa conțină, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:
  a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
  b) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
  c) locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
  d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
  e) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
  f) responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
  g) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
  h) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
  i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
  j) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.
  Refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.
 • În cazul nerespectării acestor prevederi angajatorii riscă să fie amendați cu suma de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei pentru fiecare persoană pentru care nu s-a precizat în mod expres în contractul individual de muncă faptul că salariatul lucrează în regim de telemuncă.