Newsletter nr. 4/2019

MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL (Legea nr.60/2019, aplicabilă din 20.04.2019)

În Monitorul Oficial nr. 296 din 17 aprilie 2019 a fost publicată legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și care a intrat în vigoare începând cu data de 20 aprilie 2019. Noua reglementare prevede introducerea unui plafon la serviciile furnizate pe cale electronică și regimul TVA aplicabil la vânzarea de cupoane valorice.

 

Cupoanele valorice: se clarifică tratamentul TVA în cazul cupoanelor valorice in funcție de utilizarea lor

 

În vederea transpunerii prevederilor Directivei UE nr. 1065/2016, se introduce în Codul fiscal un nou articol care definește cupoanele valorice, le clasifică în cupoane valorice cu utilizare unică și cupoane valorice cu utilizări multiple și stabilește modul de colectare TVA în cazul celor două categorii de cupoane valorice. Cele mai importante clarificări sunt:

 

 • Termenul „voucher” folosit în legislația națională din domeniul TVA este înlocuit cu termenul „cupon valoric
 • Cupoanele valorice sunt definite ca instrumente care presupun obligația de a fi acceptate drept preț parțial/integral pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, și care indică fie în conținutul acestora, fie în documentația aferentă, bunurile/serviciile ce urmează a fi livrate/prestate sau identitatea potențialilor furnizori/prestatori.
 • Cupoanele valorice sunt de doua feluri: cupoane valorice cu utilizare unică si cupoane valorice cu utilizări multiple. Cuponul valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric. Toate cupoanele care nu indeplinesc aceasta definitie sunt considerate cupoane valorice cu utilizări multiple.
 • Implicatiile din punct de vedere TVA sunt urmatoarele: în cazul cupoanelor cu utilizare unică, se colectează TVA la momentul transferului cupoanelor, iar în cazul cupoanelor cu utilizări multiple, se colectează TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric.

 

Societățile care emit, comercializează, intermediază comercializarea și/sau primesc la plată cupoane valorice vor trebui să efectueze analiza acestor tranzacții si să colecteze TVA la  fiecare vânzare în cazul cupoanelor cu utilizare unica, respectiv, doar la momentul predării bunurilor/serviciilor în schimbul cuponului, în cazul cupoanele cu utilizare multiplă.

 

 

Prestatorii de serviciile furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile din alte state UE, în anumite conditii, nu mai sunt obligați să se înregistreze în scopuri de TVA în celalalte state UE.

 

Prestatorii de servicii electronice către persoane fizice/neimpozabile nu mai au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în statele membre din care provin consumatorii dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

 • prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur stat membru;
 • serviciile sunt prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în orice stat membru, altul decât statul membru al prestatorului;
 • valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii electronice nu depășește, în anul calendaristic curent, 10000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională (46.337 lei)

 

Dacă prestatorul îndeplinește condițiile de mai sus, el va factura cu TVA romanesc aceste servicii către toți beneficiarii persoane neimpozabile.

 

Până la data intrării în vigoare a legii nr. 60/2019, persoanele impozabile care furnizau servicii electronice aveau obligația să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru al clienților săi (persoane fizice/neimpozabile) sau puteau opta pentru aplicarea regimului MOSS (Mini One Stop Shop) care le dădea posibilitatea de a folosi codul de TVA românesc în celalalte state UE.

 

SE MODIFICA LEGEA ZILIERILOR NR. 52/2011 (OUG 26/2019) 

 

În data de 19 aprilie 2019 a fost publicată in Monitorul Oficial Nr. 309 Ordonanța de Urgență nr. 26/2019 care modifică Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

 

Principalele modificări introduse prin aceasta sunt următoarele:

 

 • Extinderea cu 9 domenii de activitate în care se pot contracta zilieri: agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02; pescuit și acvacultură – diviziunea 03; activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823; publicitate – grupa 731; activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149; activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare -clasa 8130; restaurante – clasa 5610; baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630; activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.
 • Introducerea obligației plății contribuției de asigurări sociale (pensii) în cota de 25% aplicată asupra venitului brut obținut. Astfel, zilierii vor fi asigurați în sistemul public de pensii. În schimb, nu se introduce obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. Zilierii vor putea să se asigure opțional, prin declarația unică. La fel, pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contribuția asiguratorie pentru muncă.
 • Modificări privind durata maximă de activitate ce poate fi desfășurată de un zilier. Astfel, niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 • Înființarea unui registru electronic de evidență a zilierilor în data de 20 decembrie 2019. Acesta va fi singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor.