Newsletter nr. 5/2020

I. Introducerea unor măsuri economice și fiscal-bugetare în urma
declarării stării de urgență (OUG nr. 29/2020)

1. Statul garantează credite, linii de credite si subvenționează dobânzile
aferente și comisioanele de administrare

Se modifică programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA,
care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate
întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit.
Garanții acordate și procent de garantare
Programul constă în acordarea de garanții de stat, după cum urmează:
a. unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat în procent de
maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele
bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru
finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor
aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru
creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei.
sau
b. una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de
lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de
stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică.
Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media
cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 500.000 lei
pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.
Pentru IMMuri, microîntreprinderile sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare
la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de
credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului
de lucru din balanțele lunare.
Dobânzi și comisioane
Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a
creditelor pentru investiții se subvenționează de Ministerul Finanțelor Publice în procent de
100%.
Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit
contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate dura până la
31 martie 2021.
Comisionul de administrare FNGCIMM aferent creditului se suportă din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerul Finanțelor Publice în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate
acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de
administrare se datorează de către beneficiarul programului.

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de acest program societățile trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii:
a. nu se află în dificultate conform pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind
ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în
dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.
249 din 31 iulie 2014
b. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice şi/sau instituția de
credit parteneră;
c. nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni
anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt
încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în
continuare C.R.C.;
d. nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu
incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor
de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;
e. împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
f. prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi
ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul
creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
g. sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
h. nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul
fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează
astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit
pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

Durata a finanțărilor

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36
de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit
pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de
prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență.

2. Se prorogă termenele de plată pentru impozitul pe clădiri, pe teren și pe
mijloacele de transport la data de 30 iunie

In anul 2020, termenul de 31 martie pentru primele plăți sau plățile cu anticipație a
impozitului pe clădiri, a impozitului si a taxei pe teren precum si a impozitului pe mijlocul de
transport se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. În cazul plăților cu anticipație până la
data de 30 iunie se acordă bonificația stabilită de consiliul local.
Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că declarațiile de impunere, rapoartele de evaluare a
clădirilor și alte documente privind bunurile impozabile, se pot depune în format electronic,
până în data de 30 iunie, pe următoarele adrese:
 Impozite și taxe persoane fizice: itpf@sibiu.ro
 Impozite și taxe persoane juridice: itpj@sibiu.ro
 Executare silită persoane fizice: espf@sibiu.ro
 Executare silită persoane juridice: espj@sibiu.ro

3. Se prelungesc termenele pentru restructurarea obligațiilor bugetare

In Newsletterul nostru nr. 3/2020 am informat asupra extinderii sferei debitorilor care pot
solicita restructurarea obligațiilor bugetare și prelungirea termenelor de depunere a
notificărilor pana la data de 31.03.2020. OUG nr. 29/2020 prelungește acum din nou aceste
termene. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a
notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31 octombrie
2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul
de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert
independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat
prudent. Solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub
sancțiunea decăderii.

4. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligații fiscale
scadente și se suspendă măsurile de executare silită

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG 29/2020 nu se
calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură
fiscală, acestea nefiind considerate obligații fiscale restante.
La fel, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor
bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare
stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a
executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități
bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte
formalități din partea organelor fiscale.
Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

5. Contribuabilii cu plata impozitului pe profit anual și plăți anticipate în
2020 au opțiunea de a calcula impozitul in baza profitului trimestrial
curent

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți
anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la
nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se
păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

6. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se
prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență

In Newsletterul nostru nr. 3/2020 am informat in privința obligației de a depune declarația
privind beneficiarul real până pe data de 21.07.2020 pentru societățile înființate până în data
de 21.07.2019 și în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale pentru
societățile mai noi.
Ordonanța de urgentă nr. 29/2020 prelungește acum termenele cu 3 luni de la data încetării
stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe
teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.

7. Amânarea la plată pentru serviciile de utilități și chirie pentru societățile
care dețin certificatul de situație de urgenta

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total
sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și care dețin certificatul
de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă,
servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu
destinație de sediu social și de sedii secundare. De această amânare beneficiază și notarii
publici, avocații, executorii judecătorești, cabinetele medicilor de familie și cabinetele
stomatologice a căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse de autorități pentru
prevenirea și combaterea pandemiei.
Atenție:
 Certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de
urgență a fost decretată în luna martie. Ordinul prin care se stabilesc detaliile pentru
obținere a certificatului de situație de urgență este in lucru. Vom informa asupra condițiilor
când acesta va fi publicat in Monitorul Oficial.
 Certificatul stării de urgenta nu corespunde avizului existenței cazului de forță majoră. In
temeiul art. 1351 din Codul Civil orice persoană juridică poate activa clauza de forță majoră
și poate solicita un aviz de forță majoră, în cazul în care nu își poate îndeplini obligațiile
contractuale asumate fată de angajați sau un partener, datorită unui eveniment imprevizibil
și de neînlăturat. Avizul de forță majoră exonerează de răspundere partea care invocă
evenimentul de forță majoră, în condițiile în care evenimentul este generat de circumstanțe
străine de voința pârții, nu poate fi reținută culpa pârții și nu poate fi înlăturat de aceasta.
Condiția este ca partea care invocă forța majoră să își notifice angajații/partenerul cu privire
la evenimentul de forță majoră, urmând să-i prezinte avizul eliberat de Camera de Comerț
şi Industrie (CCI). Pentru obținerea avizului existentei cazului de forța majora de la CCI se
depun următoarele:
a. cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
b. o copie a contractului afectat din evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de
forță majoră;
c. atestări de la organele, autoritățile şi instituțiile abilitate, de la caz la caz (altele decât
Camera de Comerț şi Industrie a României), privind existentei şi efectele
evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării
evenimentului;
d. notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului
invocat şi efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale.
CCI percepe o taxă de 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plătii) + TVA pentru
emiterea avizului existenței cazului de forță majora.

II. Introducerea unor măsuri în domeniul protecției sociale în urma
declarării stării de urgență (Ordonanța de urgentă nr. 30/2020)

1. Sunt modificate condițiile prevazute în care se acordă zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților
de învățământ (Legea 19/2020)

In ultimul newsletter am informat despre adoptarea legii prin care angajatorii sunt obligați să
acorde zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor daca unitățile de
învățământ unde aceștia sunt arondați se închid temporar, ca urmare a condițiilor
meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile
competente cu atribuții în domeniu. OUG 30/2020 specifica acum următoarele:
Pentru perioada vacantelor scolare (conform calendarului școlar în perioada 04-21 aprilie e
vacanță de primăvară) părinți nu pot beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea
copiilor în baza legii 19/2020.
La fel, prevederile legii 19/2020 nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți sau părintele
în cazul familiei monoparentale se află într-una din situațiile următoare:
– concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere
– se află în concediu de odihnă/concediu fără plată
– se află în șomaj tehnic
– nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente,
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și
piscicultură, supuse impozitului pe venit.
Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va
supraveghea copilul în perioada în care unitățile de învățământ sunt închise. Cererea
prevăzută va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte (model anexat
la prezentul newsletter), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale
copilului/copiilor.
În ceea ce privește modul de plată a zilelor libere acordate părinților, s-a stabilit că pentru
fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul
de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (5.429 lei pentru anul 2020).
Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor, iar decontarea acesteia de către
ANOFM este condiționată de plata tuturor contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care sa
plătit indemnizația.
Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere
acordate părinților se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la
depunerea unei cereri și a altor documente la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
Documentele necesare decontării se depun prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de
comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente
indemnizației.
Atenție: Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă,
încasată efectiv de părinte, contribuțiile și impozitul pe venit suportându-se din fondul de
salariu.

2. Condiții pentru intrarea în șomaj tehnic

În timpul stării de urgență, pe perioada suspendării temporare a contractului individual de
muncă din inițiativa angajatorului (șomaj tehnic), în cazul întreruperii sau reducerii temporare
a activității, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de
bază și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul
salarial mediu brut.
De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele
condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice
pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență
emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea
financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia
de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au
contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței (21
martie 2020). Decontarea indemnizației din bugetul asigurărilor pentru șomaj se va
realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că
angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii
declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media
încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară
pentru a plăti toți salariații.
Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, însă calculul, reținerea,
declararea și plata acestora se va face după încasarea indemnizației de la bugetul asigurărilor
pentru șomaj, și anume până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face
plata de la buget. Pentru această indemnizație nu se datorează contribuție asiguratorie în
muncă.
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii depun,
prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă o cerere semnată și datată
de reprezentantul legal, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta
indemnizație. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult
30 de zile de la depunerea documentelor.

III. INFO H&A privind programul de funcționare al biroului Herlan & Associates

Începând de luni 23 martie 2020, la biroul Herlan & Associates din Calea Dumbravii nr. 40 va
fi ocupat de un singur coleg care va prelua toate documentele pentru toți clienții. Contextul
acestei măsuri este decizia conducerii H&A de a dispune munca de la domiciliu în scopul
protejării sănătății angajaților. Această măsură se aplică atât timp cât este declarată starea de
urgență în România.