Newsletter nr. 6/2020

I. Somaj tehnic: se simplifica aplicarea si se reglementeaza procedura de
acordare – (OUG nr. 32/2020, aplicabil din 30.03.2020)

Așa cum am specificat in ultimul newsletter, in timpul stării de urgență, pe perioada
suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (șomaj
tehnic), în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, indemnizațiile de care
beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază și se suportă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
Potrivit noii ordonanțe, se modifica condițiile privind acordarea șomajului tehnic astfel ca de
aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar
activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirului SARS-CoV-2, pe
perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a
angajatorului.
Totodată sunt eliminate unele condiții impuse initial pentru acordarea șomajului tehnic,
respectiv:

 • este eliminată necesitatea deținerii Certificatului de Situații de Urgență
 • sunt eliminate condiționările de indicatori financiari
 • este eliminată limitarea in funcție de numărul de salariați

Cum se acordă șomajul tehnic

 • Angajatorul solicită prin cerere suma brută.
 • Indemnizația este supusă impozitării pentru impozitul pe venit, CAS si CASS și se face de
  către angajator din indemnizațiile încasate. Nu se datorează contribuția asiguratorie de
  muncă CAM.
 • Cererea pentru acordarea indemnizației se depune electronic la agențiile de șomaj,
  însoțită de lista persoanelor beneficiare și declarația pe propria răspundere semnată și
  asumată de către reprezentantul legal.
 •  Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în
  documentația depusă
 • Plata sumei din bugetul asigurărilor de șomaj se face in conturile deschise la băncile
  comerciale, în cel mult 15 zile de la depunere a cererii.
 • Angajatorul plătește indemnizația către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la
  încasarea acesteia.
  Reglementări suplimentare
 • Angajatul care are mai multe CIM din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ pe
  perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație.
 • Angajatul care are mai multe CIM și toate suspendate, beneficiază de indeminzație la
  contractul cel mai avantajos.
 • Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu
  diferența de până la minimum de 75% din salariul de bază brut.
 • Pe perioada șomajului tehnic, angajatul beneficiază de stagiu de cotizare fără plata
  contribuției pentru sistemul de sănătate și concedii medicale.
 • Ordonanta prevede că, și alti profesioniști, așa cum sunt definiți în Codul Civil art. 3
  alin.(2), persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor, convenții individuale                                                                                                                                                                          de muncă din cadrul cooperațiilor din Legea 1/2005, sportivii reglementați de Legea 69/2000,                                                                                                                                                                              care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, pe perioada stării
  de urgență beneficiază de la bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul
  salarial mediu brut.

II. Indemnizația pentru creșterea copiilor (OUG 32/2020, aplicabil din
30.03.2020)

Indemizația pentru creșterea copilului se plătește pe toată perioada stării de urgență chiar
dacă copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, ori
urmează să împlinească această vârstă în această perioadă.

III. Se acorda bonificații pentru contribuabilii care își plătesc impozitele (OUG
nr. 33, aplicabil din 30.03.2020)

Plătitorii de impozit pe profit beneficiază de o reducere a impozitului pentru trimestrul
1/2020, daca efectuează plata pana in data de 25 aprilie 2020 inclusiv, astfel:

 • Marii contribuabili beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 5%;
 • Contribuabilii mijlocii beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 10%;
 • Ceilalți contribuabili beneficiază de o reducere de asemenea de 10%.

Societățile plătitoare de impozit specific beneficiază in mod similar de reducerea
impozitului specific aferent trimestrului I/2020, cu procentul de 5% pentru marii contribuabili si
cu 10% pentru ceilalți contribuabili.
Societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii beneficiază de o bonificație
in procent de 10% pentru impozitul aferent trimestrului I/2020, daca este achitat pana pe data
de 25 aprilie 2020 inclusiv.
Plătitorii de impozit pe profit, vor prezenta distinct reducerea de impozit pe profit in Declaratiei
anuale de impozit pe profit. Din punct de vedere tehnic, la completarea declarației de impunere
ce se depune trimestrial atât pentru plătitorii de impozit pe profit, cat si pentru
microîntreprinderi, se va declara suma ce rezulta după aplicarea reducerii.

IV. Se introduce taxarea inversa pentru bunuri importate pentru combaterea
coronavirusului (OUG nr. 33, aplicabil din 30.03.2020)

Persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal
(înregistrare in scopuri normale de TVA) beneficiază de măsura taxării inverse pentru TVA,
când efectuează importuri pentru mai multe categorii de bunuri utilizate in combaterea
pandemiei de coronavirus, de ex. kituri de testare pentru COVID-19, vestimente de
protecție, termometre, dezinfectanți, produse de sterilizare.

V. Se prelungește valabilitatea voucherelor de vacanță (OUG nr. 35, aplicabil
din 30.03.2020)

Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019-decembrie
2019, se prelungește pana la data de 31 mai 2021. Voucherele de vacanta aferente anului
2020 se emit doar pe suport electronic.

VI. Facilități pentru rambursarea ratelor la credite (OUG nr.37, aplicabil din
30.03.2020)

Se reglementează posibilitatea amânării la plată a ratelor ce urmează a fi scadente, inclusiv
a ratelor de Leasing financiar, care creează posibilitatea debitorilor a căror venituri au fost
afectate de pandemia COVID-19 de a se proteja în cazul imposibilității de plată a ratelor
scadente pentru o perioadă ce nu poate depăși 31.12.2020.

Se poate beneficia de măsură dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • creditele trebuie să fi fost contractate anterior intrării în vigoare a OUG;
 • să nu fi fost declarate scadent anticipat anterior intrării în vigoare a ordonanței;
 • să nu existe restanțe la data instituirii stării de urgență (16.03.2020) sau să fi efectuat plata
  restanțelor până la data solicitării suspendării.
 • debitorii persoane fizice trebuie să fi fost afectați direct sau indirect de situația gravă
  generată de pandemia criza COVID-19.

Persoanele juridice pot beneficia de prevederi numai dacă

 • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului
  își întrerup total sau parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autori autoritățile
  publice, pe perioada stării de urgență și dețin certificat de urgență emis de MEEMA;
  Procedura de urmat pentru a beneficia de măsură:
 • Depunerea la banca a unei cereri în format letric, prin poșta electronică sau pe cale orală,
  la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat pe website-ul creditorului;
 • Depunerea cererii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a OUG37/2020;
 • Analizarea și aprobarea cererii de către creditor se face conform normelor de aplicare a
  OUG 37/2020;
 • În cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării
  de suspendare adresată creditorului.

Efectele în cazul aprobării suspendării cu 9 luni a ratelor aferente facilităților de
creditare:

 • În timpul perioadei de suspendare (maxim 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020) debitorul
  nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în
  discuție (principal, dobânzi, comisioane);
 • Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada
  suspendării ratelor;
 • Dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate
  până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor
  persoane fizice);
 • Valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării
  aferentă creditelor în sold;
 • Debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua
  valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare,
  mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Pentru acestea, dobânda aferentă perioadei                                                                                                                                                                              de suspendare se va eșalona într-o facilitate distinctă cu o maturitate de maxim 5 ani, cu dobândă 0.
 • Comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni,
  acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă;
 • Modificarea contractelor se va produce prin efectul legii fără încheierea de acte adiționale,
  în 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale
  modificate potrivit prezentei OUG.
  Ministerul de Finante urmeaza sa emita norme de aplicare in termen de 15 zile de la publicarea
  OUG37/2020.

VII. Procedura privind acordarea certificatelor de urgență (OMEEMA nr.
791/2020, aplicabil din 25.03.2020)

Pe perioada stării de urgenta în România operatorii economici a căror activitate este afectată
în contextul pandemiei SARS-CoV-2, pot solicita eliberarea certificatelor de situaţii de urgenţă
de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
Acesta poate fi folosit atât în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri
de sprijin, amânarea la plată pentru serviciile de utilități, electricitate, gaza naturale, apă,
servicii telefonice și de internet, chirie pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii
secundare în condiţiile arătate cât şi în relaţiile cu partenerii comerciali.
Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme, însă un solicitant poate cere
eliberarea unui singur tip:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe
propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a
deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă
decretate. Astfel, această formă se va aplica companiilor afectate ca urmare a suspendării
activităţii prin dispoziţiile Ordonanţelor Militare, de exemplu HoReCa, jocuri de noroc,
tratamente balneare şi îngrijire personală, organizatori de evenimente etc..
b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe
propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie
2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul
platformei http://prevenire.gov.ro/, fiind însoţită de următoarele informaţii şi documente:
a) datele de identificare;
b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate
informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt
conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu
referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul
indicat. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este postat pe platforma
http://prevenire.gov.ro.
Toate aceste documente se vor încărca în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura
electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al
acestuia, deţinător de semnătură electronică. Astfel, în situaţia în care reprezentantul legal al                                                                                                                                                                            solicitantului nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate
documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria
răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.
Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a
solicitării şi sunt valabile fără semnătură şi ştampilă.