Newsletter nr. 7/2020

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE OUG NR. 48 DIN 16.04.2020

Găsiți mai jos o sinteză a celor mai importante modificări aduse de OUG 48/2020:

I. Modificări ale Codului de procedură fiscală

Executările silite, inclusiv prin somații sau licitații se suspendă
În newsletterul nostru nr. 5 am informat asupra suspendării măsurilor de executare silită prin
poprire a creanțelor bugetare in urma intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020. OUG nr. 48/2020
suspendă acum și măsurile de executare silită, prin somație și valorificarea bunurilor la
licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea
creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite
din săvârșirea de infracțiuni.

Termene de prescriție se suspendă

Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere
executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor
fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la
împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Taxa pe valoarea adaugată se rambursează de principiu cu control ulterior

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă
pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de
depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției
fiscale.
Prevederile de mai sus nu se aplică:
a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută
inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;
b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii
mari și mijlocii definiți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 3.609/2016 și potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 3.610/2016, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în
cazul în care:

 • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
 • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul uneirambursări necuvenite;
 • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a
  fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan
  de reorganizare, în condițiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât                                                                                                                                                                            cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției
fiscale anticipate, în cazul în care:

 • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
 • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei
  rambursări necuvenite;
 • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a
  fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan
  de reorganizare, în condițiile legii speciale;
 • contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare,
  după înregistrarea în scopuri de TVA;
  soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade
  de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Prevederi privind eșalonările la plată

Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură
fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la
împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. În acest caz, organul fiscal
competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare
aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
Se suspendă condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii,
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
Pentru obligațiile care reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirilor la plată,
contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă
până la expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

II. Modificări importante ale Codului fiscal

Șomaj tehnic

Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților și altor profesioniști (în sensul OUG
nr. 30/2020) și pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru
supravegherea copilului/copiilor, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 (scutiri de
la plata impozitului pe venit pentru anumiți contribuabili și pentru sectorul construcțiilor), 138^1
(CAS pentru sectorul construcțiilor) și 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal (CASS pentru sectorul
construcțiilor).

Sponsorizări în cazul microîntreprinderilor

Se acordă deducerea din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând
sponsorizări către instituții publice și alte autorități publice, în limita prevăzută de Codul fiscal,
în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare
respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
Avantaje în natură pentru angajați în izolare preventivă
Nu sunt considerate venituri impozabile în sensul impozitului pe venit și nu se cuprind în baza
lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale avantajele în natură acordate persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții
considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află
în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces
persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării
de asediu sau de urgență, potrivit legii.

Plata TVA în vamă pentru materiale, echipamente și alcool folosite împotriva COVID-19

Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente,
echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau
echipamente medicale și materiale sanitare sau alcool etilic complet denaturat, care pot fi
utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care sa
instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării
de urgență.
De reținut: Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale
este prevăzută în anexa la OUG nr. 48/2020.

III. Se prorogă termenul de depunere a situațiilor financiare anuale

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, termenele
se prorogă până la data de 31 iulie 2020, inclusiv.

IV. Hotelurile, restaurantele și barurile nu datorează impozit specific pe
perioada stării de urgenţă

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific potrivit Legii nr. 170/2016 nu datorează
impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe
perioada stării de urgență decretate.
Condiții de îndeplinit de contribuabili pentru a beneficia de aceste facilități:

 • întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de
  Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național
  al Registrului Comerțului.

HOTĂRAREA NR. 282/2020: NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG
NR. 110/2017 PRIVIND PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNTREPRINDERILOR
MICI ȘI MIJLOCII -IMM INVEST ROMÂNIA

In newsletterul nostru nr. 5 am informat asupra modificării programului de susținere a
întreprinderilor mici si mijlocii IMM INVEST ROMANIA care are ca obiectiv acordarea de
facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii de
către instituțiile de credit. Acum s-au stabilit suplimentar următoarele prin norme:
Înscrierile pentru programul IMM INVEST ROMANIA ar fi trebuit sa înceapă vineri, 17
aprilie ora 10, însă datorita unor probleme tehnice site-ul nu este încă funcțional.
Înscrierile se vor face până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului prin
parcurgerea unor etape descrise pe site-ul www.imminvest.ro.
Ratele de dobânzi sunt următoarele: ROBOR 3M + 2.5% în cazul creditelor/liniilor de credit
pentru finanțarea capitalului de lucru; ROBOR 3M + 2% în cazul creditelor de investiții. De
menționat in privința asta: statul subvenționează în întregime tot ceea ce înseamnă dobânzi,
comision administrare, comision de risc, pana la 31.03.2021.

Valoarea finanțării trebuie să respecte una din următoarele condiții:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii
  datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la
  nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul
  maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma
  anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente,
  după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate
  de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
 • valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu
  capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente.
  Atentie:
 • Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
  garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor
  finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene
 • În cazul în care beneficiarul creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
  înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare instituţia de credit are
  obligaţia de a asigura achitarea acestora de către beneficiar din creditul/linia de credit
  pentru capitalul de lucru acordat/ă în cadrul programului.
 • Microintreprinderile aici sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 10 angajati si a caror
  cifra de afaceri anuală sau al caror bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR;
  întreprinderile mici sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 50 de angajați și a căror
  cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășeste 10 milioane EUR;
  întreprinderile mijlocii sunt definite ca fiind întreprinderi care au sub 250 de angajați și a
  căror cifră de afaceri anuală sau al căror bilanț anual total nu depășește 50 de milioane
  EUR. Pentru a determina dacă o întreprindere este sau nu este IMM, dimensiunea
  întreprinderii (angajați, cifră de afaceri și totalul bilanțului) nu este singurul factor care
  trebuie luat în considerare. Dacă aceasta face parte dintr-un grup care depășește per total
  criteriile enumerate mai sus, nu poate aplica pentru acest program.