Nwesletter nr. 10/2020

MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE OUG 132/2020
I. Angajatorul care reduce timpul de muncă al salariaților beneficiază de o
indemnizație de la stat
Angajatorii care reduc timpul de muncă al salariaților beneficiază de o indemnizație de la stat
de 75% din diferența între salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de
muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate.
Condiții pentru acordarea indemnizației:

 • reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual
  de muncă (CIM), cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților
  sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;
 • reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizie, pentru o perioadă de cel puțin cinci
  zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația stabilirii programului de muncă
  pentru întreaga lună;
 • decizia privind reducerea timpului de lucru va cuprinde programul de lucru, modul de
  repartizare a acestuia și drepturile salariale aferente, se comunică salariatului cu cel puțin
  cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în REVISAL cel târziu în
  ziua anterioară producerii acesteia;
 • indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii
  respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după îndeplinirea
  obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din
  perioada pentru care se face solicitarea. În situația în care angajatorul nu recuperează
  indemnizația de la stat, nu are dreptul să o recupereze de la salariat!
  angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de lucru și poate solicita decontarea
  indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

b. reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară
aplicării măsurii sau cel mult din luna dinaintea lunii anterioare, cu cel puțin 10% față
de luna similară din anul anterior. Pentru PFA, II, IF, diminuarea se raportează la
veniturile realizate.

Obligații pentru angajator:
Pe perioada de aplicabilitate a măsurii

 • este interzisă angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare
  cu cele prestate de salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și
  subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.
 •  salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în CIM sau în CCM, proporțional
  cu timpul efectiv lucrat.
 •  salariații al căror program de lucru a fost redus nu pot efectua muncă suplimentară la
  același angajator.
 •  salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru. În cazul angajatorilor care aplică
  această măsură, acordarea de bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru
  structura de management a angajatorului se efectuează după finalizarea perioadei de
  aplicare a măsurii.
 •  angajatorul nu poate iniția concedieri colective.
  Atentie:
 • Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă
  sau la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariați, în afara
  programului stabilit, constituie contravenție și angajatorul se sancționează cu amendă de
  20.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.
 •  Indemnizația reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit
  (se acordă deducerea personală), CAS, CASS si CAM.
 •  Reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul ucenicilor, programului de muncă
  în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.
 •  Măsura nu se cumulează cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din OUG
  nr. 92/2020 (indemnizația de 41,5% din salariul de bază, respectiv 50% din salariul de
  bază în cazul angajării de persoane provenite din rândul șomerilor cu vârsta mai mare de
  50 de ani sau între 16 și 29 de ani).

Procedura de decontare a sumelor și de aplicare a acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre
de guvern.

II. Profesioniștii beneficiază de o indemnizație lunară de la stat în cazul
reducerii temporare a activității

Profesioniștii (persoanele fizice care exercită activitatea în mod independent) precum și
persoanele care au încheiate CIM-uri în baza Legii cooperației, beneficiază, în cazul reducerii
temporare a activității, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere de o indemnizație
lunară de 41,5% din caștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020 (plata se va realiza
prin ANPIS).
Pentru aceasta indemnizație se datorează impozit pe venit, CAS și CASS, obligații fiscale
declarate prin declarația unică (excepție: CIM-uri în baza Legii cooperației pentru care
obligațiile fiscale se rețin și se plătesc de către societatea cooperativă).
Prin excepție, în anul 2020 beneficiază de această indemnizație, profesioniștii și persoanele
care au încheiate CIM-uri în baza Legii cooperației, care au beneficiat de indemnizația
prevăzută la art. XV alin. 1 din OUG nr. 30/2020 (indemnizația de 75% din câștigul salarial
mediu brut).
De reținut: Durata efectivă de aplicare a măsurii, categoriile de profesioniști precum și
procedura de plată a indemnizației se stabilesc prin hotărâre de guvern.

III. Zilierii afectați de întreruperea activității beneficiază de o sumă de la stat
pe o perioadă de 3 luni

Pentru zilierii (persoanele care efectuează activități necalificate cu caracter ocazional), afectați
de întreruperea/restrângerea activității, statul acorda pe o perioadă de 3 luni, la alegerea
beneficiarului de lucruri, dar nu mai târziu de 31.12.2020, o sumă reprezentând 35% din
remunerația cuvenită zilei de muncă. Suma se acordă de beneficiarul de lucrări, urmând a fi
decontată ulterior de către ANPIS, în baza unei cereri depuse în format electronic pentru luna
anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni. Indemnizația reprezintă venit de natură salarială
pentru care se datorează impozit pe venit și CAS.

IV. Angajaților pe perioadă determinată li se acordă decontarea unui procent
din salariul aferent zilelor lucrate

Pentru angajații pe perioadă determinată de până la 3 luni, până la 31.12.2020, dar nu mai
mult de 3 luni, se acordă decontarea din bugetul asigurărilor de somaj a 41,5% din salariul
aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut
pentru anul 2020.
Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate pe perioada
determinată, indemnizația urmând a fi decontată ulterior, la cerere, în baza unei declarații pe
propria răspundere și a listei persoanelor beneficiare, după îndeplinirea obligațiilor fiscale
declarative și de plata aferentă veniturilor salariale din perioada pentru care se face solicitarea.
Decontarea se va efectua în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

V. Pentru telesalariați se acordă angajatorilor un sprijin financiar

Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă o singură dată angajatorilor
pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru achiziționarea
de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
Sumele se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31.12.2020, din bugetul
asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, pentru
angajații care au lucrat în regim de telemuncă pe perioda stării de urgență pentru cel puțin 15
zile lucrătoare.
În termen de 30 de zile de la acordarea sumei, angajatorul are obligația de a transmite ANOFM
documente justificative privind achiziția de bunuri; în cazul nerespectării acestei obligații se
restituie sumele primite.
Prevederile OUG nr. 132/2020 nu se aplică instituțiilor publice, angajatorilor aflați în faliment,
dizolvare, lichidare, cu activitatea suspendată și nici celor înregistrați în jurisdicții
necooperante în scopuri fiscale.
De reținut: Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc
prin ordin al MMPS în termen de 10 zile de la publicarea acestei ordonanțe.