Newsletter nr. 2/2019

MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL (Legea nr. 30/10.01.2019)

1. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (Se aplică de la 1 ianuarie 2019)

  •  Cota de 5% pentru livrarea de locuințe sociale

Se modifică definiția noțiunii de locuință socială a cărei livrare care se taxează cu TVA 5% în loc de 19%. Potrivit noilor prevederi locuința socială este acea locuință ce poate fi locuită la momentul vânzării pentru care prețul de vânzare exclusiv TVA este mai mic de 450.000 lei, iar suprafața utilă (exclusiv anexele gospodărești) este mai mică de 120 mp.

Astfel se elimină din actuala reglementare condiția ca terenul să fie în suprafață mai mică de 250 mp și se elimină condiția de a se deține doar o singură locuință achiziționată cu cotă de 5% de către cumpărător.

In principiu poate achiziționa fiecare mai multe locuințe cu cota de 5% cat timp suprafața utila nu depășește 120 mp și prețul este mai mic de 450.000 lei.

  • Ajustarea TVA aferentă creanțelor clienți aflați in faliment

Ajustarea TVA din facturile neplătite emise către clienți este posibila la intrarea in procedura de faliment a clientului si nu doar după închiderea procedurii, cum era prevăzut pana acum. Cererea de restituire trebuie înaintată si înregistrată in termen de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor. Dacă procedura de faliment a fost deschisa înainte de 1 ianuarie 2019, ajustarea TVA se poate efectua in termen den 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

2. IMPOZITUL PE PROFIT

  • Tichetele culturale si contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor devin deductibile (se aplica de la 1 ianuarie 2019)

Tichetele culturale si contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor vor fi încadrate la cheltuielile sociale. Aceste sunt deductibile in limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.

  • Sponsorizări (se aplica cu 1 aprilie 2019)

Se restricționează posibilitatea diminuării impozitului pe profit datorat cu cheltuielile de sponsorizare. Acest lucru este posibil doar daca beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acest registru se organizează de A.N.A.F. si se afișează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea in registru se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;

b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

  • Costurile îndatorării (se aplică de la 1 ianuarie 2019)

 Se majorează plafonul deductibil pentru costurile îndatorării, in limita:

  1. echivalentului în lei al sumei de 1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz;
  2. costurile îndatorării mai mari de 1.000.000 euro pot fi deduse pana la nivelul a 30% din diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit;
  3. costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul se reportează fără limită de timp. Si in cazul fuziunilor sau divizării entităților acestea pot fi preluate si reportate in anii viitori.

3. IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR

Microîntreprinderile vor putea deduce fiscal cheltuielile de sponsorizare ca și întreprinderile plătitoare de impozit pe profit la 20% din impozitul pe venit, cat timp beneficiarul este înscris in Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Pană acum microintreprinderile aveau posibilitatea deducerii fiscale doar a cheltuielile de sponsorizare pentru entitățile furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

4. IMPOZITUL PE VENIT

  •  Direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit (se aplica de la 1 aprilie 2019)

 Se acordă dreptul contribuabililor persoane fizice din cadrul diferitelor categorii de plătitori de impozit pe venit de a dispune asupra destinației de pană la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit (inclusiv pentru acordarea de burse private).  Pană acum puteau dispune de 3,5% pentru  entitățile furnizori de servicii sociale acreditați.

Entitățile nonprofit, precum și unitățile de cult vor beneficia de sumele provenind din cota de 3,5% numai daca la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit, figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal.

 

  •  Criptomoneda

Câștigului din transferul de monedă virtuală determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției se impozitează cu 10%. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

MODIFICARI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

(LEGEA NR. 30/10.01.2019)

 1. ÎNCADRAREA CONTRIBUABILILOR ÎN CLASE DE RISC FISCAL

În Codul de procedură fiscală se adaugă criteriile de încadrare a contribuabililor in clase de risc fiscal:

a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;

b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale;

c) criterii cu privire la nivelul de declarare;

d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Conform acestor criterii stabilesc organele fiscale clasa de risc (risc fiscal mic, mediu si ridicat), al contribuabilului si pornind de la acestă procedură de administrare a creanțelor fiscale.  Analiza de risc se efectuează periodic, organul fiscal stabilește și publica rezultatele (clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului) pe site-ul propriu. Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat

2. COMUNICAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Organul fiscal poate să înregistreze din oficiu contribuabilii în sistemul de comunicare electronică. Comunicarea actelor administrative fiscale pentru contribuabilii/plătitorii care au fost înregistrați din oficiu și nu au accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate.

3. COMPENSAREA CREANȚELOR FISCALE

Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de contribuabil este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare pe care contribuabilul le are de încasat de la autorități. În cazul emiterii certificatului de atestare fiscală se face mențiune în acest sens.

4. PROCEDURA DE MEDIERE (ARTICOLUL 230^1, ARTICOL NOU)

Se introduce noțiunea – procedura de mediere intre debitor si organul fiscal -, se prevăd  termenele si  termenii medierii. Scopul prevăzut este identificarea unor soluții optime de stingere a obligațiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.