Newsletter nr. 1/2021

NOUTĂȚI LEGISLATIVE CU APLICABILITATE ÎNCEPÂND DIN 2021
(ÎN SPECIAL LEGEA 296/2020 ȘI OUG 226/2020)

1. TVA

1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei
la 4.500.000 lei.
2. Vânzări locuințe: Plafonul valoric pentru vânzarea de locuințe cu cotă redusă
(5%) către persoane fizice rămâne 450.000 lei. Acesta a fost inițial modificat
prin Legea 296/2020 la 140.000 EUR începând cu 1 ianuarie 2021, însă in
ultima zi a anului această modificare a fost prorogată pe 1 ianuarie 2022,
datorită impactului bugetar. Prin urmare, pentru anul 2021 se aplică plafonul de
450.000 lei.
3. Brexit: Din punct de vedere al TVA, începând cu anul 2021, tranzacțiile cu UK
vor urma regula tranzacțiilor extracomunitare.
4. Scutiri TVA în contextul pandemiei: Livrările de echipament medical pentru
diagnosticarea in-vitro a Covid-19, vaccinurile împotriva Covid-19, precum și
serviciile de vaccinare și testare aferente sunt scutite de TVA până la 31
decembrie 2022.
5. Băuturi alcoolice/tutun: se poate deduce TVA la băuturi alcoolice şi tutun
când sunt acordate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării
vânzărilor.
6. Ajustare de TVA la facturi neîncasate pentru mai mult de 12 luni: se reduce
baza de impozitare a TVA în cazul în care contravaloarea totală sau parţială a
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii
persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori
în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care
furnizorul/prestatorul şi beneficiarul sunt părţi afiliate.

2. Salarizare

1. Măsura acordării şomajului tehnic în baza OUG 30/2020 şi măsura acordării
indemnizaţiei pentru timp redus de muncă (Kurzarbeit) au fost prelungite până
la 30 iunie 2021.
2. Folosire autoturism în scop personal: Avantajele sub forma utilizării în scop
personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică
regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor
activităţi nu sunt supuse impozitului pe venit şi nici contribuţiilor sociale, aşa
cum se putea interpreta analizând legislaţia existentă.
3. Telemunca: nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS şi CASS sumele
acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru
susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară
activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date şi
achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limita unui plafon lunar de
400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică
desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Cheltuiala aceasta este
deductibila la platitorii de impozit pe profit
4. Acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor
pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor
şi cea publică, nu este considerată venit impozabil şi nu se supune nici
contribuţiilor sociale.
5. Suspendare CIM: Se introduce în Codul Muncii o nouă situaţie prin care
contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului,
respectiv pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii
acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art.
93 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
6. Facilitați: s-a prelungit până la 30 iunie 2021 măsura acordării a 50% din
salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru încadrarea în muncă,
pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a persoanelor peste 50 de ani
ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență sau alertă,
din motive neimputabile lor, a tinerilor între 16 şi 29 de ani înregistrați ca şomeri
sau a cetățenilor români încadrați în aceleaşi categorii de vârstă, cărora le-au
încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor.
7. Zilieri: Tot până la 30 iunie 2021 se prelungeşte măsura acordării a 35% din
remunerația cuvenită zilei de muncă acordată lucrătorilor zilieri, pentru o
perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări.
8. Planuri de motivare și retenție a personalului prin acțiuni de tip Stock
option plan: Cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de
capital cu decontare în acțiuni vor fi cheltuieli deductibile la momentul acordării
efective a beneficiilor.
9. Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale
sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.
10. Se acordă următoarele facilități fiscale tuturor persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii și asimilate salariilor aferente perioadei până la 31
decembrie 2028, de la angajatori care desfășoară activități în sectorul
construcții:
• reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale
• exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

3. Microîntreprinderi

1. Dividendele primite de la o persoană juridică română nu mai sunt incluse în
baza impozabilă.
2. Avantajul sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor devine neimpozabil
și scutit de contribuții sociale și pentru angajații microîntreprinderilor sau al
societăților care datorează impozitul specific unor activități, fără alte
condiționări.

4. Impozit pe profit

1. Se introduce conceptului de grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit
şi a posibilitătii de consolidare fiscală la nivel de grup. Fiecare membru al
grupului fiscal va determina rezultatul fiscal în mod individual, iar rezultatul
fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin însumarea algebrică a
rezultatelor fiscale determinate în mod individual de fiecare membru al grupului
fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul
fiscal consolidat negativ este pierdere fiscală.
2. Se amână data începerii aplicării deductibilităţii de 100% aferentă ajustării
pentru deprecierea creanţelor pentru 2022, deşi prin Legea 296/2020
aceasta urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2021. Astfel, pentru 2021
rămâne valabilă prevederea că ajustările pentru deprecierea creanţelor sunt
deductibile în procent de 30%, dacă creanţele îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: a) sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de
zile de la data scadenţei; b) nu sunt garantate de altă persoană; c) sunt datorate
de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.
3. Profit reinvestit: scutirea de impozit a profitului reinvestit: se va acorda în limita
impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul
punerii în funcţiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul
trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv în limita
impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcţiune
a activelor până la sfârşitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică
sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Anterior, se
prevedea doar ca scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se
acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.
4. Cheltuielile legate de deprecierea aparatelor de marcat electronice
fiscale nu sunt deductibile.
5. Sumele de sponsorizare care sunt rambursate într-un an diferit de cel în
care au fost acordate se adaugă ca o diferență care trebuie plătită la impozitul
pe profit datorat în anul / trimestrul în care sumele sunt rambursate.

5. Persoane fizice

1. Toate tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu
sunt într-o relație generatoare de venituri salariale cu aceasta sunt venituri din
alte surse și sunt subiect doar de 10% impozit pe venit.
2. Termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit şi
contribuții sociale datorate de persoanele fizice, precum şi termenul de plată se
modifică la 25 mai a anului următor (pana acum era 15 martie). La fel si
termenul pentru depunerea cereri privind destinaţia sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul anual datorat este 25 mai (formular 230).
3. Brexit: Toți cetățenii români care doresc să se deplaseze în Marea Britanie cu
scopul de a munci, de a studia sau de a-şi dezvolta propria afacere, începând
din 1 ianuarie 2021, sunt obligați să obțină o viză.

6. Alte modificari

1. Prelungire termen pentru depunerea cererilor de anulare a dobânzilor și
penalităților de întârziere: ele pot fi depuse acum între 1 ianuarie 2021 și 31
martie 2021. Termenul inițial s-a încheiat la 15 decembrie 2020.
2. Impozite locale: Se prelungește până la 5 ani termenul de actualizare a
raportului de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor
deținute de persoane juridice (în prezent se prevede actualizarea acestuia la 3
ani). Dacă raportul de evaluare este depus după primul termen de plată al
impozitului, acesta va fi luat în considerare doar începând cu anul următor
depunerii.
3. Obligații noi pentru societăți străine cu locul conducerii în Romania:
Persoana juridică străină care potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri
încheiată cu statul străin este rezidentă în România are următoarele obligaţii:
• să se înregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaraţiei de
înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni/ declaraţie de radiere pentru
persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în
România în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este
persoană rezidentă în România;
• să păstreze procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu şi ale adunărilor
acţionarilor/ asociaţilor;
• să conducă şi să păstreze în România evidenţa contabilă, respectiv să
întocmească situaţiile financiare conform legislaţiei contabile din România
• să se înregistreze ca plătitor de impozit pe profit
• să îşi menţină rezidenţa în România pe o perioadă de cel puţin un an fiscal.