Newsletter nr. 11/2020

I. REGULAMENTUL DE URGENȚĂ nr. 147 din 26 august 2020: se acordă zile
lucrătoare gratuite unuia dintre părinți

În cazul unei restricții sau suspendări a activităților de predare care implică prezența
fizică a copiilor în unitățile de învățământ și preșcolare, pe baza rezultatelor
investigației epidemiologice ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS CoV-2,
unuia dintre părinți i se vor acorda zile lucrătoare gratuite pe toată durata suspendării.
Condițiile pentru acordarea zilelor lucrătoare gratuite sunt:

 •  Copiii au vârsta sub 12 ani sau sub 26 ani în cazul copiilor cu dizabilități și sunt
  înscriși într-o instituție de învățământ sau într-o instituție preșcolară.
 •  Excepție: acest regulament se aplică și părintelui sau reprezentantului legal al
  copilului cu handicap grav care nu frecventează o instituție de învățământ, precum
  și dacă activitatea serviciului de zi este restricționată sau suspendată din cauza
  răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; în plus, se aplică părintelui sau
  reprezentantului legal care supraveghează și îngrijește un adult cu handicap grav
  pentru care a fost acordată o alocație lunară, dacă primește servicii de zi ale căror
  activități au fost restricționate sau suspendate din cauza răspândirii
  coronavirusului.
 •  Celălalt părinte nu are dreptul la zile libere.
 •  Regulamentul de urgență nu se aplică dacă unul dintre părinți se află în una sau
  mai multe dintre următoarele situații:
  – este în concediu parental
  – este tutorele personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere
  – se află în concediu fără plată sau de odihnă
  – raportul de muncă a fost suspendat din cauza unei întreruperi temporare a
  activităților angajatorului
  – nu are venituri impozabile.

Procedura de acordare gratuită a zilelor lucrătoare plătite
Zilele libere trebuie acordate de angajator la cererea părintelui, printr-o cerere către
angajator, împreună cu o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, un
certificat de naștere al copilului sau documentul care atestă statutul părintelui și dacă
este cazul, o copie a certificatului de handicap al copilului / adultului până la vârsta de
26 de ani.

Ajutor pentru zile libere
Indemnizația pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător
unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Acesta este supus
impozitării și plății contribuțiilor la pensie și asigurări de sănătate și la plata contribuției
de asigurări sociale pentru muncă. Notificarea și plata acestor contribuții se face de
către angajator.
Pentru a plăti contribuțiile pentru indemnizație, angajatorul depune cerere la agențiile
de ocupare a forței de muncă județene din raza teritorială în care acesta își desfășoară
activitatea, împreună cu documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de
acordare a indemnizației. Cererile trebuie depuse în termen de cel mult 30 de zile de
la plata contribuțiilor și a impozitelor aferente ajutorului, iar plata se face în termen de
15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
Neacordarea de către angajator a zilelor libere salariatului care a solicitat acest drept
se pedepsește cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană
pentru care a fost refuzată acordarea zilelor libere fără a depăși valoarea cumulată de
20.000 lei.

II. Ajutor de 2.500 lei pentru achiziționarea de ajutoare tehnice de către
companii

Companiilor li se va acorda un ajutor de 2.500 de lei pentru achiziționarea de
echipamente tehnice pentru angajații în regim de telemuncă. Suma poate fi solicitată
până la sfârșitul anului pentru fiecare angajat care a lucrat cel puțin 15 zile în regim de
telemuncă în timpul stării de urgență.
Prin acest ajutor pot fi achiziționate numai echipamente noi de următoarele tipuri:
laptop sau tabletă; notebook; smartphone; dispozitive periferice legate de
echipamentele menționate mai sus; dispozitive pentru conectarea echipamentelor
menționate mai sus la internet; licențe software pentru aceste dispozitive.

Pentru a solicita acest ajutor, companiile trebuie să prezinte următoarele documente
agenției de ocupare a forței de muncă:

 • cerere potrivit modelului anexat la ordinul de ministru;
 • declarație pe proprie răspundere cum că salariații pentru care se cer bani de
  echipamente au lucrat cel puțin 15 zile în regim de telemuncă în starea de urgență;
 •  lista telesalariaților pentru care se cer banii de echipamente.

Atenție: Pentru a primi acest ajutor, acordul de timp în regim de telemuncă între
angajat și angajator trebuie să fi fost reglementat în contractul de muncă sau o anexă
la acesta. Timpul de lucru în regim de telemuncă de cel puțin 15 zile trebuie să fi fost,
de asemenea, raportat în baza de date REVISAL de către companie în starea de
urgență.

III. OUG nr. 153 din 03 septembrie 2020: definirea măsurilor fiscale pentru
promovarea menținerii/ creșterii capitalului propriu

Reducerea procentelor de plată pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul
microîntreprinderii și impozitul pe anumite activități specifice
Începând cu 1 ianuarie 2021, plătitorii de impozit pe profit, microîntreprinderile și
plătitorii de impozite specifice vor primi o reducere a impozitului de 2% dacă capitalul
propriu indicat în bilanț este pozitiv și se ridică la mai mult de jumătate din capitalul
social subscris. În plus, se vor acorda reduceri suplimentare de impozite de la 5% la
10% dacă capitalul propriu este majorat de la 5% la peste 25%.
Atenție: contribuabilii care se încadrează în sfera de reglementare a Băncii Naționale
a României (BNR) și a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și care trebuie să
respecte regulile contabile emise de BNR și ASF nu pot solicita reducerile menționate
mai sus.
Termenul limită pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit D101, a
declarației privind impozitul pe venit a microîntreprinderilor D100 pentru trimestrul al
IV- lea și a declarației fiscale specifice pentru a doua jumătate a anului este stabilit la
25 iunie a anului următor. Taxa se poate plăti de asemenea până la această dată.
Contribuabilii la profit cu un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic trebuie să
depună declarația de impozit pe profit până la data de 25 a celei de-a șasea luni de la
sfârșitul exercițiului financiar.
Impozitul pe profit: modificarea bazei de calcul a reducerii impozitului
Reducerea impozitului acordată este limitată la impozitul pe profit datorat după
deducerea impozitului extern creditat și după deducerea reducerilor pentru
sponsorizările acordate și pentru sistemele POS în numerar achiziționate.
Reduceri de impozite și pentru companiile cu un an fiscal diferit
Contribuabilii cu un an fiscal diferit pot solicita acum și o reducere a impozitului dacă
plătesc impozit pe profit între 26 decembrie 2020 și 25 februarie 2021, în funcție de
anul fiscal. Reducerea se acordă, de asemenea, în cazul în care un contribuabil pe
profit a plătit-o în perioada anterioară și este compensată cu plata impozitului pe profit
pentru perioada curentă, caz în care trebuie depuse declarații fiscale corectate.