Newsletter nr. 5/2019

FIRMELE SUNT OBLIGATE SA DECLARE BENEFICIARII REALI LA REGISTRUL COMERTULUI (LEGEA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI NR. 129/2019 DIN 18 IULIE 2019)

 

Legea nr. 129/2019 prevede o serie de obligații extinse referitor la firmele care trebuie să divulge informații referitoare la beneficiarul real al activităților acestora.

 

Astfel, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Declarația anuală se depune la oficiul Registrului Comerțului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Societățile deja înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în Registrul Comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, au obligația ca în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi (până la 20 iulie 2020) să depună declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. Declarația se poate da în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant. Nerespectarea obligației de depunere a declarației constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății. Menționăm că obligațiile referitor la declarația pe proprie răspundere privind beneficiarul real, se aplică și asociațiilor și fundațiilor ce se înregistrează în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul. Asociațiile și fundațiile deja înregistrate, au obligația de a depune declarația pe proprie răspundere în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi (până la 20 iulie 2020). La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate. Registrele beneficiarilor reali vor fi operaționale în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr.129/2019.

 

Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Mai multe informatii referitoare la definitia beneficiarilor real gasiti aici.

 

SE INTERZIC ACTIUNILE LA PURTATOR (LEGEA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTARII TERORISMULUI NR. 129/2019 DIN 18 IULIE 2019)

 

O altă prevedere a legii 129/2019 este interzicerea acțiunile la purtător. Deținătorii de acțiuni la purtător sunt obligați sa le depună la firme in termen de 18 luni pentru ca acestea din urmă să le convertească. Acțiunile nedepuse în termen vor fi anulate automat. Daca acțiunile la purtător au fost depuse, dar firmele nu le-au convertit în timp util, societățile vor risca desființarea.

 

SPONSORIZARI: SE MARESTE VALOAREA DEDUCTIBILA DE LA 0,5% la 0,75% DIN CIFRA DE AFACERI (LEGEA156/2019)

Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri (pana acum 0,5%);
 • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Aceasta prevedere se va aplica începând cu calculul impozitului pe profit aferent trimestrului III din 2019 (anul calendaristic corespunde cu anul fiscal) si se aplica doar pentru persoanele plătitoare de impozit pe profit.

Restul reglementarilor aplicabile sponsorizărilor rămân nemodificate.

 

 SE MODIFICA CODUL MUNCII (LEGE nr. 93 din 6 mai 2019)

Principalele modificări aduse Codului Muncii sunt:

 • Salariatele pot opta pentru continuarea raporturilor de muncă cu angajatorul și peste vârsta standard de pensionare, până la împlinirea vârstei de 65 de ani. În acest sens, salariata respectivă va înainta o cerere angajatorului în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare (vârsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de ani, în timp ce stagiul minim de cotizare este de 15 ani).
 • Salariații își pot continua activitatea în funcția deținută și după împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru o perioadă de maximum 3 ani, cu aprobarea angajatorului. Prelungirea se face anual.

 

Acordarea bonificațiilor pentru depunerea electronică a declarației unice pentru 2018 (ORDINUL NR. 1.369/2019)

A fost aprobata procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică.

Printre principalele prevederi ale prezentului Ordin sunt:

 • Procedura de acordare a bonificațiilor pentru contribuabilii care au depus prin mijloace electronice în 2018 declarația unică și au achitat cu anticipație (până la data de 15 decembrie 2018) obligațiile fiscale aferente veniturilor declarate în anul 2018 este aprobată;
 • Deciziile de constatare a acordării bonificației se vor emite, de către autoritățile fiscale, după data de 31 iulie 2019 pe baza informațiilor disponibile în aplicațiile informatice interne;
 • Contribuabilii care au achitat integral cuantumul obligațiilor fiscale fără aplicarea prealabilă a bonificațiilor, pot solicita restituirea sumelor plătite în plus prin depunerea unei cereri de restituire.

 

SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA – stabilit la 3.000 lei/lună în sectorul construcțiilor – prevedere extinsă și după 1 ianuarie 2020

 

Noua Ordonanta de urgenta 43 din 12 iunie 2019 face 2 modificarari majore pentru firmele de constructii:

 

 • Salariul minim brut de 3000 de lei pentru domeniile prevazute va fi pana in anul 2028, inclusiv.
 • Pe lista acestor domenii se introduc încă 3 coduri CAEN:

 

 • 2351– Fabricarea cimentului,
 • 2352– Fabricarea varului și ipsosului,
 • 2399– Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (bitum, smoală etc.). În anumite condiții, aceste domenii vor avea și reduceri de taxe și impozite pe muncă.

 

Prin OUG nr. 43/2019 se impun a fi respectate anumite conditii pentru ca aceste facilitati sa se poata acorda: angajatorii trebuie sa desfasoare activitati in domeniul constructiilor si sa realizeaze o cifră de afaceri din activitățile specifice domeniului construcțiilor în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

OUG nr. 43/2019 stipulează că societățile se împart în două categorii din perspectiva acestei condiții: firme nou-înființate și firme existente la data de 1 ianuarie 2019.

Pentru societăți nou-înființate, înregistrate la registrul comerțului începând
cu luna ianuarie 2019:

 • cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Dacă cifra de afaceri din construcții este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, se aplică facilitățile fiscale în luna respectivă.

Pentru societățile existente la 1 ianuarie 2019:

 • in cazul în care societatea a realizat cumulat pe anul fiscal anterior o cifră de afaceri din construcții de peste 80% din cifra de afaceri totală, facilitățile se aplică pentru tot anul.
 • in cazul în care societatea nu a realizat cumulat pe anul fiscal anterior o cifră de afaceri din construcții de peste 80% din cifra de afaceri totală, facilitățile se aplică dacă este îndeplinită condiția de la societățile nou-înființate.