Newsletter Iulie 2015

I. DETAȘAREA SALARIAȚILOR ÎN CADRUL PRESTĂRII DE SERVICII TRANSNAȚIONALE (ORDONANȚA NR.28/2015 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.344/2006 ) 

 • De la data de 30 Iunie 2015, se extinde aria de aplicabilitate a Legii nr.344/2006 asupra situațiilor de detașare a salariaților entităților stabilite pe teritoriul României către entități stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene. Anterior, legea reglementa doar situațiile de detașare a salariaților din alte state pe teritoriul României. 
 • Se defineste salariatul detaşat de pe teritoriul României – salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci când angajatorul ia una dintre următoarele masuri: 
  • Detașarea unui salariat, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii; 
  • Detașarea unui salariat la o altă întreprindere din Grup; 
  • Punerea la dispoziție a unui salariat de către un agent de muncă temporară. 
 • Pe perioada detașării, salariatul detașat își păstrează raporturile de muncă direct cu angajatorul care l-a detașat. 
 • Se definesc cheltuieli generate de detaşare – orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării;
 • Se defineste indemnizaţia specifică detaşării – indemnizaţia acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detaşare 
 • Salariații detașați de pe teritoriul României, beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condițiile de muncă prevăzute de legea aplicabilă pe teritoriul pe care se prestează serviciul cu privire la: durata maximă a timpului de lucru și durata minimă a repaosului periodic, durata minimă a concediilor anuale plătite, salariul mimim, sănătatea și securitatea în muncă, măsuri de protecție aplicabile condițiilor de muncă pentru femeile însărcinate 
 • Salariul minim este salariul minim din țara în care salariatul detașat își va desfășura activitatea; În cazul în care angajatorul din străinătate are negociat/implementat un contract colectiv de muncă aplicabil în care este stabilit un salariu minim la nivel de unitate, se aplică salariul nimim la nivel de unitate şi pentru angajatul detaşat. 
 • Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaşare, precum cele de transport, cazare şi masa. 
 • În cazul salariaților angajatorilor aflați pe teritoriul României, care efectuează operațiuni de transport internațional, legea prevede expres că le sunt aplicabile prevederile regimului delegării ( art.43 din Codul Muncii), aceștia neîncadrându-se în situațiile de detașare prevăzute mai sus.

 

II. CRITERII DE RECONSIDERARE A ACTIVITĂȚILOR INDEPENDENTE ( LEGEA 187/2015)
Începând cu data de 10 iulie 2015 intră în vigoare noile prevederi privind criteriile în funcție de care o activitate poate fi considerată independentă.

 • Se definește activitatea independentă – orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii: 

1) persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
2) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
3) riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
4) activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
5) activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
6) persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
7) persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

 

III. CONCEDII MEDICALE ȘI INDEMNIZAȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (LEGEA 183/2015)

 • De la data de 10 iulie 2015, salariații nu mai pot fi verificați la domiciliu atunci când se află în concediu medical 

 

IV. CONDIȚII DE DIZOLVARE A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE (LEGEA 152/2015)

 • Începând cu data de 16 iulie 2015, la cererea oricărei persoane interesate, dar și a ONRC, tribunalul poate să pronunțe dizolvarea unei societăți dacă aceasta nu-și depune în termenul legal situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile. Noua prevedere este aplicabilă în situația in care perioada de intârziere este mai mare de 60 de zile lucratoare. 
 • dizolvarea poate să intervină dacă firma nu-și depune la unitățile Ministerului Finanțelor – în termenul legal – declarația din care să rezulte că n-a desfășurat activitate de la constituire. De asemenea, regula este valabilă dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare.

Dizolvarea societăților mai poate fi pronunțată, potrivit noilor reglementări, dacă:

 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni; 
 • acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscută; 
 • nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social;
 •  a încetat activitatea societății sau aceasta n-a fost reluată după perioada de inactivitate temporară; 
 • societatea nu si-a completat capitalul social, in condițiile legii.

 

V. SITUAȚII FINANCIARE CONTABILE LA 30.06.2015 ( OMFP 773/2015)

 • toți operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei trebuie să depună raportări contabile până la data de 17.08.2015

 

VI. UTILIZAREA ȘTAMPILEI ( ORDONANȚA NR.17/2015 )

 • La data intrării în vigoare a Ordonanței de Guvern nr.17, respectiv 23 iulie 2015, se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică. 
 • Pentru documentele emise de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, nu mai este obligatorie utilizarea ștampilei, în sensul că aceste entități: 
  • nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice; 
  • nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea.

 

VII. ORDIN PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN ACTIVITATEA DE CREAȚIE DE PROGRAME PENTRU CALCULATOR (ORDIN 217/2015)

 • Ordinul stabilește condițiile în care se poate aplica scutirea de impozit pentru venitul din salarii pentru angajații încadrati în activitatea de creație de programe pentru calculator, potrivit articolului 55, alin. (4), lit. I) din Codul Fiscal. 
 • Principalele modificări aduse începând cu data de 30 iulie 2015 sunt următoarele:
 • beneficiari ai scutirii de impozit pe veniturile din salarii sunt și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene, ale căror diplome sunt echivalate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice; 
 • s-a abrogat Anexa nr.2 din Ordinul precedent, cu privire la lista care enumera Specializările Facultăților pentru care salariații care le-au absolvit puteau beneficia de scutire de impozit. 
 • Menţionăm că pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe venit, prezentul ordin păstrează condiţia de prestare EFECTIVĂ de către salariaţi a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă.