Newsletter nr. 8/2020

I. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE OUG nr. 70/2020
(aplicabil din 15.05.20)

Se prelungește perioada de acordare a șomajului tehnic si zilelor libere plătite părinților
A fost prelungită subvenționarea indemnizației pentru șomaj tehnic pană la 31 mai 2020. După
aceasta dată, subvenționarea va fi continuata doar in domeniile in care se vor menține
restricții.
Se prelungește acordarea de zile libere plătite pentru unul dintre părinți pană la încheierea
cursurilor anului școlar 2019-2020, respectiv 12 iunie 2020
Se prelungește termenul de obținere a certificatelor de urgența
Operatorii economici care au înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum
25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie
2020, pot solicita online, accesând aplicația csu.prevenire.gov.ro, până la data de 15 iunie
2020, eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență.
Scutire de TVA pentru livrări de medicamente etc. către asociații si fundații
Sunt scutite de TVA livrările către asociații și fundații, legal de medicamente, echipamente de
protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate
in prevenirea limitarea si tratarea COVID19, pana la data de 1 septembrie 2020.
Se amâna termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește pana la data de 1
noiembrie 2020.

II. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADUSE DE OUG nr. 69/15.05.2020

Bonificații pentru plata impozitului pe venitul anual și contribuții de asigurari sociale
Se modifica termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit si contribuțiile
sociale, respectiv acesta se amâna pana la data de 30 iunie 2020.
Se acorda următoarele bonificații, in cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale
si al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate in anul
2019, pentru care exista obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit si
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declarația unica privind impozitul pe
venit si contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pana la 30 iunie 2020
inclusiv:

 • pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale si a contribuției de
  asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se
  acorda o bonificație de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligații fiscale de plata se
  sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
 • pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale
  datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta se acorda
  o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale si contribuția de
  asigurări sociale de sănătate.

Contribuabilii care au depus Declarația unica privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul 2019, indiferent de modalitatea
de depunere, fără acordarea bonificațiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei
declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente
Pentru sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de
salarii, pentru perioada stării de urgenta, angajaților care desfășoară activități ce presupun
contact direct cu cetățenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se rețin
contribuții sociale, respectiv nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.
Persoanele fizice beneficiare ale stimulentelor/primelor, precum şi activitățile desfășurate de
către acestea care presupun contact direct cu cetățenii se stabilesc prin decizia angajatorului
la care își desfășoară activitatea.
Prevederile se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgenta, pe perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii, plătite până la data
de 30 iunie 2020 inclusiv.

Acordarea unor facilitați la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
Pentru durata stării de urgenta decretate in anul 2020 consiliile locale, pot adopta hotărâri
pana la data de 14 august 2020 privind:

 • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile
  nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, daca in perioada
  pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului
  SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi
  intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis
  de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea
  partiala a activitatii economice;
 • scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii
  dreptului de administrare sau de folosința a unei cladiri proprietatea publica sau privata a
  statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, daca, in perioada pentru care sa
  instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-
  2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea
  economica.

Anularea dobânzilor si penalităților

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la
data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ, următoarele
condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se sting,
până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile
bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată
cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv;
c) Debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Debitorul depune cererea de anulare a
accesoriilor pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după îndeplinirea condițiilor
prevăzute anterior
Facilitățile se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice,
indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entități fără personalitate juridica, persoane
fizice care desfășoară activități economice in mod independent sau exercita profesii libere,
unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului
București ori instituții publice.

III. HCNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alerta

Începând cu data de 15.05.2020 se declara starea de alerta la nivel național, pentru o perioada
de 30 de zile. In aceasta perioada, la locul de munca, spatii comerciale sau alte spatii închise,
devine obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât nasul si gura sa fie acoperite.
Angajatorii au obligația organizării activității, astfel încât munca sa se desfășoare de la
domiciliul angajaților. Daca activitatea desfășurata nu permite acest lucru, aceștia trebuie sa
ia următoarele masuri pentru:

 • controlul temperaturii personalului propriu si vizitatorilor la intrarea in incinta
 •  dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea in spațiul de lucru
 •  decalarea programului de munca pentru entitățile cu peste 50 de angajați astfel încât
  începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de
  minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.
 •  operatorii economice care desfășoară activități comerciale sau de lucru cu publicul trebuie
  sa organizeze accesul astfel încât sa se asigure o suprafața de minim 4 mp pentru fiecare
  persoana si o distanta de minim 2 m intre doua persoane si sa nu permită accesul
  persoanelor a căror temperatura corporala măsurata la intrarea in incinta depășește 37.3
  ˚C